Goede afspraken.

De Algemene Voorwaarden

1. Toepassing algemene voorwaarden

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen Brave Design en de opdrachtgever gelden deze algemene voorwaarden voor alle offertes van, bestellingen aan en overeenkomsten met Brave Design. en dit niettegenstaande daarmee strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever.

2. Aanbiedingen en offertes – orderbevestiging

Alle aanbiedingen en offertes van Brave Design zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de opdrachtgever. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte binnen de zeven dagen (tenzij aanduiding van een andere termijn op de offerte) voor akkoord ondertekend terug zendt aan Brave Design, voor zover hij geen enkele wijziging aanbrengt aan de offerte. Bij wijziging aan de offerte door de opdrachtgever, stelt Brave Design een nieuwe offerte op, die door de opdrachtgever op dezelfde wijze moet worden aanvaard. De overeenkomst vervangt alle daaraan voorafgaande en/of mondelinge akkoorden. Elke bestelling of orderbevestiging door de opdrachtgever, verbindt de opdrachtgever onherroepelijk, zelfs vooraleer ze Brave Design heeft bereikt. De persoon of firma die de bestelling plaatst, wordt geacht de opdrachtgever te zijn en staat borg voor de uitvoering van de overeenkomst, zelfs wanneer de facturatie ten aanzien van een derde moet worden opgesteld. Op alle bestellingen is een voorschot verschuldigd van minimum 30% van het factuurbedrag, tenzij expliciet anders vermeld op de offerte. De bestelling wordt niet eerder uitgevoerd dan vanaf ontvangst van het voorschot.

3. Annulatie van de bestelling

De annulatie van een bestelling door de opdrachtgever zal slechts aanvaard worden voor zover Brave Design haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat of de reeds geleverde werken het bedrag van het voorschot niet overschrijden en mits betaling van 40% van de overeengekomen prijs. Deze ontbindingsvergoeding zal het reeds betaalde voorschot opslorpen.

4. Levering

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven, zonder dat deze bindend is voor Brave Design. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst. Brave Design heeft het recht een meerprijs aan te rekenen indien de opdrachtgever verzoekt om de levering uit te voeren binnen een kortere termijn dan de voorziene of normale termijn. Indien de partijen een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, zal deze termijn verlengd worden indien de opdrachtgever in gebreke blijft om de te leveren informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) terug te brengen. Deze verlenging zal even lang zijn als de vertraging in overdracht van de informatie in kwestie. Iedere wijziging gevraagd door de opdrachtgever, doet de overeengekomen leveringstermijn teniet.

5. Risico

Alle goederen die toebehoren aan de opdrachtgever en zich bij Brave Design en/of haar leverancier bevinden, worden er bewaard op risico van de opdrachtgever die uitdrukkelijk Brave Design van elke aansprakelijkheid van welke aard ook ontslaat. Hetzelfde geldt voor de uitgevoerde werken en voor de waren die het voorwerp uitmaken van de bestelling van de opdrachtgever. De bestelde goederen reizen steeds op risico van de opdrachtgever.

6. Protest geleverde goederen

De opdrachtgever of zijn gemandateerde moet de goederen bij levering meteen en grondig nazien. Een gebeurlijke afwezigheid van de opdrachtgever bij levering en zijn onmogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen doet geenszins afbreuk aan de toepassing van dit artikel. Elke niet-conformiteit die bij een grondig nazicht bij levering kan worden opgemerkt, moet onmiddellijk per gemotiveerde aangetekende brief aan Brave Design worden ter kennis gebracht. Bij gebreke hieraan wordt de levering als definitief en onweerlegbaar aanvaard aanzien, zowel ten aanzien van de kwantiteit als ten aanzien van de kwaliteit (m.n. vrij van enig zichtbaar gebrek dat bij een grondige inspectie kon worden opgemerkt). De gedeeltelijke benutting van de goederen heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg en gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele levering. Geen enkele terugzending van goederen wordt aangenomen zonder de voorafgaandelijk toestemming van Brave Design. De terugzending gebeurt op kosten van de opdrachtgever.

7. Aansprakelijkheid – Algemeen

Brave Design verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Brave Design zijn middelenverbintenissen, tenzij expliciete andersluidende overeenkomst tussen partijen. De opdrachtgever staat ervoor in Brave Design voldoende aanwijzingen te geven. Brave Design is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de opdrachtgever. Brave Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout of zelfs een grove fout van haar of haar aangestelden, behoudens voor een intentionele fout. Brave Design zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van opdrachtgever, welke de opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Brave Design of een aangestelde, die verband houdt met de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Brave Design met betrekking tot aan de opdrachtgever geleverde goederen en/of diensten is in elk geval beperkt tot:

terugbetaling van de door de opdrachtgever betaalde prijs;

de vervanging van de geleverde goederen;

het opnieuw uitvoeren van de diensten;

en dit naar keuze van Brave Design. De totale aansprakelijkheid van Brave Design. zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de opdrachtgever aan Brave Design werd betaald voor de goederen of diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. Wat goederen of diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Brave Design geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten. Garanties vervallen bij het niet of onjuist onderhouden van de geleverde goederen. Garanties gelden enkel op goederen, nooit op diensten en kunnen slechts ingeroepen worden indien het gebrek overeenkomstig artikel 6 ter kennis werd gebracht van Brave Design.

8. Aansprakelijkheid drukwerk

Onverminderd artikel 7, geldt inzake drukwerk het volgende: Behoudens uitdrukkelijk andere overeenkomst bij de uitvoering van drukwerk ontvangt de opdrachtgever een drukproef, die de opdrachtgever na nauwkeurige controle aan Brave Design ondertekend dient terug te bezorgen met vermelding “goed voor druk”. Brave Design staat in voor de correctie van aan haar toe te schrijven fouten, behoudens indien de opdrachtgever in negelaten heeft de drukproef na te zien. In geval van vergissing of slechte afwerking door Brave Design beperkt de verantwoordelijkheid van Brave Design zich tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan dit geen aanleiding geven tot schadevergoeding. De volgende toleranties worden overeengekomen voor levering van drukwerk:

(a) Het leveren van 10 tot 20% minder of meer dan de bestelde hoeveelheid naarmate de grootte van de bestelling.

(b) Een speling van 8% minder of meer van de micrometrische opgelegde dikte naargelang de aard van het papier of karton.

(c) Een speling van 5 tot 10% minder of meer van het metriek gewicht naar gelang de aard van het papier of karton.

(d) Lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, satinering, aanblik en lijming, o.m. van voor- en keerzijde van het vel, zelfs indien zij optreden tussen gedeelten van éénzelfde fabrikant. De volkomen overeenstemming van de te produceren kleuren, de volmaakte onveranderlijkheid der inkten en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register zijn niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk moeten toegelaten worden. Alle hoger vermelde afwijkingen zijn voor verhoging vatbaar wanneer de producten een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereisen. Meerdere of mindere hoeveelheden worden tegen de eenheidsprijs aangerekend. Al het door de opdrachtgever geleverde materiaal wordt maximum 2 maanden na uitvoering van de opdracht bijgehouden. Slechts op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever zullen dit materiaal en de door Brave Design gemaakte ontwerpen of realisaties, door Brave Design bewaard worden, mits de opdrachtgever de bewaar- en materiaalkosten ten laste neemt. In geen geval kan Brave Design verantwoordelijk worden gesteld voor verlies van of schade aan deze data, documenten, of materiaal.

9. Aansprakelijkheid software

Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De opdrachtgever verbindt er zich dan ook toe zichzelf tegen dit verlies te beveiligen door regelmatig correcte veiligheidskopie.n te nemen van zijn programma- en gegevensbestanden, en deze op hun deugdelijkheid te controleren. In de mate dat de software voorzien is van modules ter controle van de integriteit van de gegevens zal de opdrachtgever deze regelmatig activeren. De opdrachtgever beslist autonoom en op eigen verantwoordelijkheid over de noodzaak tot aanschaf van licenties van software van derden.

10. Betalingsmodaliteiten

De betaling van prestaties en of goederen dient bij de levering plaats te vinden. De BTW alsook andere belastingen zijn ten laste van de opdrachtgever, zelfs al waren deze niet in voege of bekend op datum van de plaatsing van de bestelling. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden. Bij laattijdige betaling zal de opdrachtgever aan Brave Design van rechtswege een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR, zonder dat hiertoe enige voorafgaande ingebrekestelling vereist is. Daarnaast zal de opdrachtgever eveneens instaan voor alle innings-, aanmanings- en procedurekosten, hierin begrepen de advocatenkosten. Indien de factuur niet wordt betaald op de vervaldag, behoudt Brave Design zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de opdrachtgever de vervallen facturen heeft betaald. Bovendien maakt elke vertraging in de betaling of in de uitvoering van andere verbintenissen van de opdrachtgever, alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. Elk protest overeenkomstig artikel 6 en/of 11 zonder ernstige motivatie, geeft de opdrachtgever niet het recht de betaling van de geleverde goederen of diensten te verdagen.

11. Klachten

Protest van de factuur Klachten of betwistingen met betrekking tot de factuur zijn alleen ontvankelijk zo deze per gemotiveerde aangetekende brief worden overgemaakt aan Brave Design binnen de acht dagen na factuurdatum.

12. Intellectuele eigendomsrechten

Bijzondere licentievoorwaarden Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: Alle intellectuele, industri.le en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk (1) dat alle Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan de producten en diensten van Brave Design toebehoren aan Brave Design of een derde waarmee Brave Design hieromtrent een overeenkomst heeft afgesloten en (2) dat de opdrachtgever door de overeenkomst geen zeggingschap verwerft over deze rechten, anders dan hierna bepaald. Het reproduceren van of aanbrengen van wijzingen aan de werken of gedeelten ervan is strikt verboden, behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brave Design. Brave Design behoudt zich het recht voor haar naam te vermelden op alle door haar ontworpen creaties. Brave Design verleent een niet-exclusieve en nietoverdraagbare gebruikslicentie (hierna Gebruikslicentie) aan de opdrachtgever voor het gebruik van de geleverde producten. De gebruikslicentie geldt voor de duurtijd van de bescherming van de producten door Intellectuele Eigendomsrechten. Het is de Opdrachtgever verboden om sublicenties aan derden toe te kennen, dan wel de producten op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. Deze Gebruikslicentie wordt aan de opdrachtgever slechts toegestaan onder opschortende voorwaarde van de volledige betaling door de opdrachtgever van de overeengekomen prijs, inclusief BTW, zoals bepaald in de offerte. De opdrachtgever zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Brave Design te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De opdrachtgever zal Brave Design onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Brave Design waarvan hij kennis neemt. Voor softwareproducten geldt in het bijzonder dat reproducties waarvoor ingevolge de wet van 19 december 2014 WER, de toestemming van de auteur niet vereist is, uiteraard toegelaten zijn. In de mate in de softwareproducten die door Brave Design worden geleverd gebruik wordt gemaakt van software of bouwstenen afkomstig van derden, zal in de prijs van Brave Design tevens de vergoeding begrepen zijn voor het gebruik van deze software of bouwstenen van derden. Brave Design gaat er steeds vanuit dat de opdrachtgever in het bezit is van de nodige licenties voor alle software die niet door Brave Design werd geleverd en/of die zij aan Brave Design overhandigt ter installatie. De opdrachtgever zal Brave Design steeds vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen van derden tegen Brave Design met betrekking tot deze software van derden.

13. Eigendomsvoorbehoud

De materiële goederen blijven eigendom van Brave Design tot aan de integrale betaling van de factuur.

14. Beëindiging van de overeenkomst

Onverminderd haar recht om de gedwongen uitvoering te vorderen samen met de vergoeding van de geleden schade, heeft Brave Design het recht de overeenkomst(en) met haar opdrachtgever zonder enige opzeggingstermijn te beëindigen dan wel de uitvoering ervan te schorsen, indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die niet werd hersteld binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling m.b.t. de wanprestatie. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de opdrachtgever alle door Brave Design verleende diensten en geleverde goederen betalen, alsook de kosten die Brave Design moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 40% van het bedrag dat Brave Design nog had kunnen factureren aan de opdrachtgever indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Brave Design. Bovendien behoudt Brave Design het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

15. Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. De confidentialiteitsverplichting blijft gelden na beëindiging van de overeenkomst en dit voor een periode van 5 jaar.

16. Overmacht

Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Brave Design geen controle heeft, bevrijden Brave Design, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de opdrachtgever. Dit geldt eveneens ingeval deze gebeurtenissen zich voordoen als Brave Design achterop staat op het tijdsschema.

17. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Brave Design en de opdrachtgever de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking ervan zoveel mogelijk benadert.

18. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Brave Design. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te
Dendermonde.

Copyright 2020 - Brave Design - algemene voorwaarden.